Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sociálny podnik


Právna forma: s.r.o. r.s.p.

Región: Dolný Zemplín

Začiatok činnosti: 24.10.2020

Dátum registrácie SP: 18.01.2021

Štatutárny zástupca (výkon funkcie je  b e z p l a t n ý):  Ing. Vladimír Vinco

Počet zamestnancov k 1.1.2022: 5

Základné informácie o podniku

Obec Čierne Pole dňa 24. 10 2020 založila spoločnosť Black Field s.r.o., so 100 % účasťou na jeho  základnom imaní. Dňa 18.1.2021 jej bol MPSVR priznaný štatút integračného podniku. Sídlo sociálneho podniku je v Obci Čierne Pole, okres Michalovce.  Sociálny podnik k októbru 2021 zamestnáva päť zdravotne znevýhodnených osôb.

Dôvody/motivácia vzniku sociálneho podniku

Obec Čierne Pole sa nachádza v Košickom kraji v okrese Michalovce. Košický kraj má vyšší počet obyvateľstva so základným vzdelaním, než je priemer obyvateľstva v SR. Je to spôsobené aj početným zastúpením rómskeho obyvateľstva a zaostávaním východnej časti regiónu.  Naša obec eviduje pomerne veľké množstvo zraniteľných a znevýhodnených osôb, ktoré sú potenciálnymi zamestnancami sociálneho podniku.

Vytvorenie sociálneho podniku je ideálna možnosť, kde sa títo ľudia budú mať možnosť zamestnať a vytvárať hodnoty pre spoločnosť. Neoceniteľným aspektom zamestnania bude zvýšenie ich životnej úrovne, získanie sebavedomia, prestíže a pocitu užitočnosti.

Dosiahnuté výsledky

Zamestnanci sa v roku 2021 podieľali na výstavbe Oázy Biodiverzity v záhrade obecného úradu, kde vysadili 50 ks stromov a 50 kusov kríkov, o ktoré sa aj pravidelne starajú a zalievajú. Prevádzali spoločensky prospešnú činnosť a to: starostlivosť o zeleň v obci  a podieľali sa na údržbe verejných budov vo vlastníctve obce.

Rozbehnutím a vytvorením podmienok pre rozvoj sociálneho podniku došlo k vytvoreniu pracovných miest pre obyvateľov Michalovského okresu, najmä pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

Zamestnaním došlo k rozvoju ich profesionálnych zručností a ponuky služieb, najmä v oblasti stavebnej a v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov ( hlavný cieľ RSP), ktoré prispeli k rozvoju regiónu.

Plánované ciele a udržateľnosť

Sociálny podnik pre svojpomocnú opravu verejných budov nakúpil v mesiaci 03/2022 stavebný materiál a technické vybavenie do dielne (elektrické ručné náradie, rebrík, kompresor, zváračka, lešenie, interiérové vybavenie dielne). 

Do konca roka 2022 obec plánuje v interiéri obecného úradu zrekonštruovať kuchyňu pri sále, kde chce  vyrovnať steny, zrealizovať vnútorné omietky a previesť maliarske práce.

V letných mesiacoch 2022 plánuje zrekonštruovať vonkajšiu fasádu obecného úradu a komunitno-sociálneho centra.

Sociálny podnik po vybudovaní a kompletnom zariadení dielne ma v pláne naďalej vykonávať rekonštrukčné práce na budovách vo vlastníctve obce Čierne Pole. Podieľať sa pri rôznych činnostiach týkajúcich sa stavebných prác a úprav, prác spojených s údržbou verejného priestranstva, starať sa a udržiavať zeleň v obci a tým aktívne prispievať z zlepšeniu životného prostredia v obci a okrese Michalovce.