Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na koncert
Pozvánka na zasadnutie OZ Čierne Pole
POVINNÉ INFORMOVANIE - GDPR
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.

Pozvánka na zasadnutie OZ Čierne Pole

Starosta obce Čierne Pole

 
 

 

 
 

                                                                    v Čiernom Poli dňa 30.07.2019

 

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čierne Pole,

ktoré sa uskutoční dňa 02.08.2019 (piatok) o 18:00 hod v budove

Obecného úradu v Čiernom Poli

 

s týmto navrhovaným programom:

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Voľba hlavného kontrolóra

5. Informácia o činnosti obecného úradu

6. Rôzne

7. Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Vladimír Vinco

                                                                                                                 starosta obce

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015