Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby prezidenta 2019 - výsledky halsovania v obci v 1. kole
Voľby prezidenta 2019 - výsledky halsovania v obci v 2. kole
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Informácia k doručovaniu pre voľby do Európskeho parlamentu
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019

Zápis deti do Škôlky od srdca v Čiernom Poli

  

Zápis detí do Škôlky od srdca
v Čiernom Poli
na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

 

                       Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať  

      od 30.04 - do 31.05. 2018.

 

Pre zápis je potrebné vyplniť a detským lekárom potvrdiť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a následne ju doručiť (osobne, poštou, elektronicky) na adresu materskej školy .

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané,(ak sú vytvorené personálne, materiálne, priestorové podmienky)
  • Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté iba výnimočne - ak nie je naplnená kapacita školy( nie na úkor 3-6.ročných detí) a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Takéto deti musia mať osvojené hygienické návyky (musia byť „odplienkované“)

Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu na odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019.

Tel: 056 638 3222, e-mail: ciernepole@centrum.sk

Mgr. Eva BÁLKOVÁ, riaditeľka materskej školy

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015